SPIRIT OF 

TRADITIONAL 

MARTIAL ARTS

SPORTS FOR ALL.

We doing traditional … Nihon Shinbudo Ryu … 


including … Judo, Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu, Karate, Aikido, 

Aikijitsu, Konbudo, Iaido, Sport-Kenjutsu, Chanbara, Ne-Waza,  

JOIN US